Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Mobilnost i stipendije >

ERAZMUS+ KA1

Proces iniciranja saradnje i zaključenja međuinstitucionalnog sporazuma

 

  1. Ako želite da započnete saradnju, treba da stupite u kontakt sa partnerskim univerzitetom.
  2. Ukoliko postoji zainteresovanost stranog partnera za uspostavljanje saradnje, pripadnik nastavnog ili nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu treba da popuni i potpiše formular Predlog saradnje koji zatim dostavlja akademskom koordinatoru na svom odseku (ako je u pitanju zaposleni u službi, formular se dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju). Formular je potrebno poslati mejlom i dostaviti u papiru.
  3. Nakon prispeća Predloga saradnje, Sporazum popunjava Koordinator za Erazmus+ sa odseka (ako je potrebno, uz konsultacije sa: šefom odseka, partnerom iz programske zemlje itd).
  4. Popunjeni formulari Sporazum i Predlog saradnje dostavljaju se Kancelariji za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta putem imejla international@ff.uns.ac.rs.
  5. Kancelarija za međunarodnu saradnju dostavlja predlog Nastavno-naučnom veću Filozofskog fakulteta na usvajanje.
  6. Kancelarija za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS 4 (četiri) primerka Sporazuma i izvod sa sednice veća na kome je usvojen.
  7. Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS unosi sporazum u centralnu evidenciju i dostavlja ga Rektoru na potpis.
  8. Nakon što su sredstva odobrena i nakon što je sporazum potpisan, otvara se konkurs za mobilnost.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu