Formulari
   Osnovne studije
   Master studije
   Magistarske teze
   Doktorske disertacije
   Doktorske studije
   Pisanje referata

   

Početna >
Obrasci za osnovne akademske studije

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNE GODINE OSNOVNIH STUDIJA PEDAGOGIJE I FILOZOFIJE

Studijskim programom osnovnih akademskih studija Pedagogije i Filozofije predviđeno je da studenti pišu završni rad koji prijavljuju na sledeći način:

1. Nakon obavljenih konsultacija sa mentorom u vezi sa izborom teme i pisanjem završnog rada, studenti treba da popune obrazac za prijavu završnog rada. Obrazac mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, kod sekretara Odseka za pedagogiju/Odseka za filozofiju, odnosno mogu ga preuzeti sa sajta Fakulteta. Obrazac se popunjava u 3 primerka. Do predaje konačne verzije rada popunjeni primerci obrasca čuvaju se u arhivi odgovarajućeg odseka. Po predaji konačne verzije rada po jedan primerak popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu završnog rada predaje se: mentoru/mentorki, jedan Studentskoj službi i stavlja u studentski dosije, a jedan primerak zadržava student/kinja.

2. Na dan odbrane završnog rada student/kinja dolazi u Studentsku službu (najkasnije pola sata pre odbrane), i donosi svoj primerak obrasca za prijavu završnog rada, popunjenu običnu ispitnu prijavu i dokaz o uplati nadoknade za prijavu ispita (prema važećem Cenovniku), a od referenta dobija uverenje o položenim ispitima i obrazac - zapisnik o javnoj odbrani završnog rada. Obrazac se popunjava u 2 (dva) primerka. Jedan primerak popunjenog i potpisanog obrasca predaje se Studentskoj službi i stavlja u studentski dosije, a jedan se čuva u arhivi odgovarajućeg odseka.

Prijava završnog rada (doc: 42KB)
Zapisnik sa odbrane završnog rada (doc: 42KB)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu