Početna >
SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI I

BOSANSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI I
(9. i 10. decembar 2010.)

Sarajevski filološki susreti jesu međunarodna naučna konferencija kojom Bosansko filološko društvo u Sarajevu započinje organizaciju – nadamo se – tradicionalnih dvogodišnjih međunarodnih naučnih skupova iz oblasti filologije, odnosno lingvistike i nauke o književnosti. Neki od temeljnih ciljeva ove naučne manifestacije jesu jačanje istraživačkih kapaciteta bosanskohercegovačke filologije te njeno međunarodno promoviranje i afirmiranje, a posebno u vezi s proučavanjem jezičke i književne baštine naroda BiH, koja je – nažalost – još uvijek nedovoljno istražena, dok je u širim okvirima nerijetko i vrlo slabo poznata.

Ove, 2010. godine cjelokupna bosanskohercegovačka kultura slavi najmanje tri izrazito važna književna jubileja – stogodišnjicu rođenja Meše Selimovića i Skendera Kulenovića te osamdesetpetogodišnjicu rođenja Derviša Sušića. Cijeneći ove bitne datume, vezane za imena trojice nemjerljivo značajnih, kanonskih autora bosanskohercegovačke i bošnjačke književnosti, Sarajevski filološki susreti I bit će najvećim svojim dijelom posvećeni temi Kanonska vrijednost kao živa tradicija (M. Selimović, S. Kulenović i D. Sušić). Na ovaj način želimo primjereno obilježiti i spomenuta tri velika jubileja, ali isto tako namjeravamo potaknuti i svestranije proučavanje književnih opusa ove trojice autora, kao i širih književnopovijesnih procesa i pojava u kojima oni učestvuju, utoliko prije što je riječ o onim književnim figurama koje nesumnjivo presudno obilježavaju cjelokupnu noviju povijest bosanskohercegovačke te bošnjačke književnosti i kulture, a naročito u vremenu nakon Drugog svjetskog rata pa nadalje. Namjera nam je, također, da se književni opusi M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića osvijetle iz različitih naučnih perspektiva, i to ne samo u oblasti nauke o književnosti i/ili lingvistike, već i iz različitih naučnih tradicija, zbog čega ovu konferenciju široko otvaramo i za međunarodno učešće, vjerujući u to da će ovakvo što dodatno doprinijeti promociji i afirmaciji cjeline bosanskohercegovačke kulture i u inostranstvu.

U tom smislu, međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I otvorena je za bavljenje bilo cjelinom, bilo važnim pojedinačnim aspektima književnih opusa M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića sagledanih u savremenoj književnonaučnoj i/ili lingvističkoj perspektivi, pri čemu su – uz različite problemsko-metodološke pristupe – jednako dobrodošla i komparativna, interliterarna i/ili interkulturalna istraživanja, kao i istraživanja u povodu širih procesa i pojava što ih u bosanskohercegovačkoj te bošnjačkoj književnosti obilježavaju ova tri autora. Vjerujemo da će posebna pažnja biti posvećena, između ostalog, i pitanjima položaja ova tri autora unutar okvira bosanskohercegovačkog i/ili bošnjačkog književnog kanona, njihovoj ulozi u oblikovanju bosanskohercegovačke i/ili bošnjačke (žive) tradicije, ali i njihovu položaju unutar južnoslavenske interliterarne i interkulturalne zajednice, pa i šire. Nadamo se, također, da će sama konferencija potaknuti i općenitija pitanja, pa tako i ona koja se tiču i širih kulturalnih procesa i pojava što se na neki način dotiču i ova tri autora, kao i da će se postaviti i sasvim konkretna a važna praktična pitanja, poput, npr., problema recepcije ili provođenja djela ovih te drugih, njima srodnih autora domaće književnosti na strane jezike i sl. U nastavku – tek približnije orijentacije radi – donosimo radni prijedlog mogućih tematskih težišta:

I. Književnost i kulturalne studije

• Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića u književnohistorijskoj perspektivi

- Tretman pojedinačnih knjiženih radova ili cjeline opusa, odnosno relevantnih pojedinih pitanja, pojava i procesa; književnopovijesni, poetički i žanrovski status; položaj unutar književnopovijesnih pojava i procesa bosanskohercegovačke / bošnjačke književnosti; položaj unutar književnog kanona i književnokanonizacijskih procesa; kanonski status kao status „žive tradicije“; odnos prema tradiciji – (pre)oblikovanje tradicije; prečitavanja s obzirom na savremene književnoteorijske interese; kulturalnomemorijske pojave – intertekstualna književna mnemonika, reprezentacija prošlosti, medijalna uloga u procesima kulturalnog / kolektivnog pamćenja; politike identiteta i imagološka pitanja…

• Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića u komparativnoj, interliterarnoj i/ili interkulturalnoj perspektivi

- Kanonska vrijednost i opreka središte / rub; intraliterarne i/ili međusobne poredbe; interliterarne i/ili interkulturalne poredbe; međuknjiževna tumačenja; položaj unutar južnoslavenske interliterarne zajednice – književnopovijesne, poetičke i žanrovske pojave i procesi i sl.; orijentalno-islamsko naslijeđe i položaj unutar evropske / svjetske književne tradicije – književnopovijesne, poetičke i žanrovske pojave i procesi i sl.; liminalnost, hibridnost, sinkretičnost i interkulturalnost; pitanja recepcije i interkulturalne interpretacije…

II. Lingvistika i prevodilaštvo

• Književno djelo M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića u lingvističkoj i prevodilačkoj perspektivi

- Lingvostilistička i sociolingvistička pitanja; gramatičko-lingvističke analize; standardologija i normativistika; historija jezika i dijalektologija; teorija i praksa prevođenja…

• Kategorije riječi

- Morfološka, sintaksička, semantička, pragmatička i dr. pitanja vezana za kategorizaciju riječi…

Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I održat će se 9. i 10. decembra 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Uz bosanski (hrvatski, srpski) jezik, radni jezici konferencije jesu i svi drugi slavenski jezici te engleski jezik.

Prijave za učešće na konferenciji podnose se na jeziku konferencijskog izlaganja isključivo putem elektronskog prijavnog obrasca dostupnog na internetskoj stranici www.bfd.ba, a najkasnije do 1. augusta 2010. godine. Obavještenje o prihvatanju njihova učešća učesnici konferencije dobit će najkasnije do 1. septembra 2010. godine.

Učesnici konferencije u cijelosti su oslobođeni plaćanja troškova kotizacije, dok putne troškove te troškove smještaja i boravka u Sarajevu snose lično, s tim da organizator konferencije preuzima obavezu pružanja svih potrebnih obavještenja i pomoći učesnicima konferencije u vezi sa smještajem i boravkom u Sarajevu. U slučaju naknadnog osiguranja dodatnih finansijskih sredstava potrebnih za organizaciju konferencije, organizator konferencije preuzet će i obavezu finansiranja dijela ili cjeline troškova smještaja i boravka u Sarajevu učesnika konferencije, o čemu će učesnici konferencije biti blagovremeno obaviješteni, a najkasnije do 1. oktobra 2010. godine.

Preliminarni program konferencije bit će dostupan najkasnije do 1. oktobra 2010. godine, dok će konačni program konferencije učesnici dobiti najkasnije do 1. novembra 2010. godine.

Konferencijska izlaganja bit će objavljena u zasebnom zborniku konferencijskih radova u izdanju Bosanskog filološkog društva. Konačne verzije konferencijskih izlaganja namijenjene objavljivanju u zborniku konferencijskih radova trebaju biti dostavljene u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte sfs_info@bfd.ba najkasnije do 31. decembra 2010. godine. Cjelovite upute za oblikovanje konačnih verzija konferencijskih izlaganja namijenih objavljivanju u zborniku konferencijskih radova učesnici konferencije dobit će najkasnije do 1. oktobra 2010. godine.

Učesnici konferencije bit će uredno obavještavani i o svim drugim pojedinostima važnim za njihov boravak u Sarajevu i učešće na konferenciji.

Ovaj poziv javnog je karaktera i moguće je proslijediti ga svima onima koji su zainteresirani za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Sarajevski filološki susreti I.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja potrebno je obratiti se na adresu elektronske pošte sfs_info@bfd.ba.

Predsjednik Organizacionog odbora:
Doc. dr. Sanjin Kodrić

Organizacioni odbor:
Doc. dr. Adnan Kadrić
Doc. dr. Sanjin Kodrić
Doc. dr. Munir Mujić
Doc. dr. Ismail Palić
Doc. dr. Vahidin Preljević
Doc. dr. Amela Šehović

Sekretarijat Organizacionog odbora:
Nihada Lubovac
Nehrudin Rebihić
Nudžejma Softić

Sarajevo, 1. juni 2010.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu