Početna >
Javni poziv za članove matičnih naučnih odbora

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06 - ispr. i 18/10), a saglasno odluci ministra za nauku i tehnološki razvoj broj 119-01-29/2010-02 od 5. juna 2010. godine,

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE MATIČNIH NAUČNIH ODBORA

Pozivaju se naučna, odnosno nastavno-naučna veća naučnoistraživačkih organizacija koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, da predlože kandidate za članove matičnih naučnih odbora za oblasti, grane i discipline koje je odlukom broj 06-00-41/2010-01 od 2. juna 2010. godine predložio Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj:

I. U oblasti Osnovna istraživanja

1. Matični naučni odbor za biologiju;
2. Matični naučni odbor za hemiju;
3. Matični naučni odbor za fiziku;
4. Matični naučni odbor za medicinske nauke;
5. Matični naučni odbor za matematiku, računarske nauke i mehaniku;
6. Matični naučni odbor za geonauke i astronomiju;
7. Matični naučni odbor za društvene nauke;
8. Matični naučni odbor za jezik i književnost;
9. Matični naučni odbor za istoriju, arheologiju i etnologiju.

II. U oblasti Tehnološki razvoj

1. Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu;
2. Matični naučni odbor za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije;
3. Matični naučni odbor za energetiku, rudarstvo i energetsku efikasnost;
4. Matični naučni odbor za materijale i hemijske tehnologije;
5. Matični naučni odbor za mašinstvo;
6. Matični naučni odbor za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo;
7. Matični naučni odbor za uređenje, zaštitu i korišćenja voda, zemljišta i vazduha.

III. U oblasti Integralna i interdisciplinarna istraživanja (za prioritetne oblasti utvrđene Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine)

1. Interdisciplinarni naučni odbor za biomedicinu;
2. Interdisciplinarni naučni odbor za energetiku i energetsku efikasnost;
3. Interdisciplinarni naučni odbor za zaštitu životne sredine i klimatske promene;
4. Interdisciplinarni naučni odbor za informacione i komunikacione tehnologije;
5. Interdisciplinarni naučni odbor za nove materijale i nanonauke;
6. Interdisciplinarni naučni odbor za poljoprivredu i hranu;
7. Interdisciplinarni naučni odbor za unapređenje donošenja državnih odluka i afirmaciju nacionalnog identiteta.

Interdisciplinarni naučni odbori se obrazuju iz reda kandidata predloženih relevantnih matičnih naučnih odbora, kao i eminentnih istraživača sa iskustvom iz odnosne oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, a na njihov rad shodno se primenjuju odredbe o radu matičnih naučnih odbora.

Pravo predlaganja kandidata

Pravo predlaganja kandidata za članove matičnih/interdisciplinarnih naučnih odbora imaju naučna, odnosno nastavno-naučna veća naučnoistraživačkih organizacija koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

Uslovi prijavljivanja

Uz prijavu predloga kandidata iz reda istaknutih istraživača u zvanju naučnog savetnika ili redovnog profesora univerziteta, naučno, odnosno nastavno-naučno veće naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, dostavlja sledeće podatke:

a) ime i prezime kandidata;
b) naučno, odnosno nastavno zvanje predloženog kandidata;
v) kraća biografija predloženog kandidata;
g) naziv oblasti, odnosno naziv matičnog naučnog odbora za koji se kandidat predlaže;
d) kontakt telefon i e-mail adresa predloženog kandidata;
đ) naziv, adresa, telefon i e-mail adresa registrovane naučnoistraživačke organizacije u kojoj je predloženi kandidat zaposlen.

Jedno naučno, odnosno nastavno-naučno veće naučnoistraživačke organizacije može predložiti:

- više kandidata za svaku od oblasti iz tački I i II, a u broju koji će omogućiti obrazovanje matičnog odbora za odnosnu naučnu oblast od najmanje 7 članova, kao i određivanje najmanje tri člana iz te naučne oblasti u sastav odnosnog interdisciplinarnog naučnog odbora iz tačke III,
- kandidate za članove više matičnih/interdisciplinarnih naučnih odbora, kao i
- kandidata u odnosu koga je moguć izbor na još jedan mandat, u skladu sa članom 24. stav 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Prijavu svakog kandidata potpisuje predsednik naučnog, odnosno nastavno-naučnog veća i overava pečatom registrovane naučnoistraživačke organizacije.

Rok

Naučna, odnosno nastavno-naučna veća naučnoistraživačkih organizacija mogu predložiti kandidate za članove matičnih /inerdisciplinarnih naučnih odbora u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno do 1. jula 2010. godine.

Način dostavljanja prijava

Prijava sa podacima za predloženog člana matičnog naučnog odbora dostavlja se u elektronskom i u štampanom obliku, i to:

- u elektronskom obliku na e-mail adresu: maticni.odbori@nauka.gov.rs
- u štampanom obliku, na adresu:

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
„Predlog kandidata za članove matičnih naučnih odbora"
11000 BEOGRAD, Njegoševa 12

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Akt o imenovanju članova matičnih naučnih odbora objavljuje se na Internet prezentaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Kontakt osoba: Andrijana Ivanović, 011/3640-230.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu