Početna >
Sufinansiranje programa - monografije - 2 poziv 2010

Objavljen je drugi javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za finansiranje programa izdavanja monografskih i drugih naučnih dela.
("Politika", 01.06.2010.godine).

Na osnovu člana 106. i člana 10. stav 2. tačka 12) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/2010 ), a u cilju realizacije programa od opšteg interesa za Republiku u naučnoistraživačkoj delatnosti

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE


upućuje

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA U SREDSTVIMA
MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
NAMENJENIM ZA FINANSIRANJE PROGRAMA IZDAVANJA
MONOGRAFSKIH I DRUGIH NAUČNIH DELA
sa rokom prijave od 01. juna do 01. jula 2010. godine


Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostala obaveštenja od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na web-portalu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Ministarstvo će učestvovati u sufinansiranju izdavanja monografskog i drugog naučnog dela:
1. koje se prvi put objavljuje,
2. koje je usvojio nadležni organ izdavača i koje je u potpunosti pripremljeno za štampanje,
3. koje zbog obima ne može da bude objavljeno u naučnom časopisu ili zborniku radova,
4. koje ima najmanje dve pozitivne recenzije eminentnih naučnih radnika iz odgovarajuće oblasti
(sa istaknutim argumentima o doprinosu dela nauci i tehnološkom razvoju),
5. koje je nastalo u okviru projekata naučnih istraživanja finansiranih po programima
Ministarstva od 2006. godine,
6. koje nije udžbeničkog karaktera, prevod već objavljenog dela ili zbornik sa naučnog skupa.

Potrebna dokumentacija kojom izdavač konkuriše za sredstva Ministarstva je:
1. pisani zahtev za učešće po javnom pozivu,
2. popunjen upitnik na obrascu objavljenom na web-portalu Ministarstva, potpisan i overen od
strane lica ovlašćenog za zastupanje izdavača koji se prijavljuje po javnom pozivu,
3. dve recenzije u celovitom tekstu i na obrascu objavljenom na web-portalu Ministarstva,
4. odluka nadležnog organa izdavača o prihvatanju naučne monografije za izdavanje,
5. predračun štamparskih troškova naučne monografije sa podacima prema zahtevu u upitniku
(pitanje pod brojem 9).

Organizacije iz oblasti izdavaštva treba da dostave pisani dokument o saradnji sa akreditovanom naučnoistraživačkom organizacijom, rešenje o registraciji kod nadležnog organa, svoj PIB i matični broj i karton deponovanih potpisa.

Prijava i navedena dokumentacija šalju se na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.

Prijave po ovom pozivu podnose se počev od 01. juna zaključno sa 01. julom 2010. godine.
Javni poziv za ostvarivanje sredstava po navedenom programu neće se obnavljati u 2010. godini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Više informacija na http://www.nauka.gov.rs

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu