Početna >

Republika Srbija
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Broj: 106-451-02164/2010-04
Dana: 19. maja 2010. godine
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Telefon: 021/487-43-48 ili 021/487- 48-81
Faks: 021/456-977
E-mail: info.obrazovanje@vojvodina.gov.rs

Na osnovu čl. 9, 20. st. 1. i 4, čl. 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, br. 20/09), i člana 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br.4 /10),

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje

KONKURS
ZA NAKNADE IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA U AP VOJVODINI U 2010. GODINI ZA STUDENTE KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA NASTAVNIČKA ZANIMANjA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I OPŠTEOBRAZOVNIM PREDMETIMA U SREDNjIM ŠKOLAMA VEZANIM ZA PRIRODNE NAUKE

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu planirana su sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 3.327.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa Finansijskim planom Sekretarijata i likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2010.

RASPODELA SREDSTAVA:

A) Ustanove visokog obrazovanja

1. Jednokratna naknada za fakultete u iznosu od 1.867.000,00 dinara

Namena sredstava:
Sredstva su namenjena fakultetu na kojem se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja, za jednokratnu naknadu studentima prve godine osnovnih studija koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta i koji su:

- u teškom socijalnom položaju,
- pripadnici nacionalnih manjina i
- sa posebnim potrebama.

Pravo učestvovanja na Konkursu ima fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem se školuju studenti za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim školama i opšteobrazovnim predmetima u srednjim školama vezanim za prirodne nauke, po zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Novi Sad.

Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Broj naknada ne može biti veći od 35;
2. Izabrani studenti su upisani u školskoj 2010/2011. godini na fakultet gde se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja i stekli su pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Podnosilac prijave uz Upitnik treba da priloži:

a) Overen spisak upisanih studenata koji nije veći od 35, sa ukupnim brojem osvojenih bodova na prijemnom ispitu;
b) Fotokopiju potvrde o prosečnim primanjima po članu domaćinstva studenta, za studente u teškom socijalnom položaju;
v) Fotokopiju registracije Ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
g) Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Ukoliko je spisak prijavljenih studenata, od strane fakulteta manji od 35, iznos jednokratne naknade se uvećava, s tim što iznos ne može biti veći od 100.000,00 dinara po studentu.

B) Studenti pojedinci

1. Jednokratna naknada studentima u iznosu od 1.460.000,00 dinara

Namena sredstava:

Sredstva su namenjena studentima prve godine osnovnih studija na smerovima navedenih deficitarnih zanimanja.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studenti koji su:

- Školske 2009/2010. godine završili srednju školu na teritoriji AP Vojvodine;
- Studenti koji su upisani u školskoj 2010/2011. godini na fakultet univerziteta u Novom Sadu, gde se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja i koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Raspodela sredstava se utvrđuje na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Broj naknada ne može biti veći od 25;
2. Broj bodova osvojen na prijemnom ispitu.

Broj bodova osvojen na prijemnom ispitu je osnov za formiranje rang liste za dodelu jednokratne naknade studentima, koju utvrđuje Sekretarijat.
Ukoliko je spisak prijavljenih studenata manji od 25, iznos jednokratne naknade se uvećava , s tim što iznos ne može biti veći od 100.000,00 dinara po studentu.

Podnosilac prijave uz Upitnik treba da priloži:

a) Potvrdu Fakulteta o upisu studenta na navedena deficitarna zanimanja, sa brojem osvojenih bodova na prijemnom ispitu u 2010/2011. godini;
b) Potvrdu o završenoj srednjoj školi u školskoj 2009/2010. godini.

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Potvrdu o deficitarnosti navedenih zanimanja Sekretarijat će obezbediti preko Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale u Novom Sadu.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva, bez vraćanja podnete dokumentacije.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju do kraja prvog upisnog roka. Ukoliko je broj studenata za jednokratnu naknadu bilo po varijanti A) ili varijanti B) ili obe varijante manji od utvrđenog broja po ovom konkursu, prijave se mogu dostavljati i do kraja drugog upisnog roka, stim što prijavljeni samo dopunjavaju, već formirane liste posle prvog upisnog roka, do maksimalnog broja naknada po ovom konkursu.

Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na navedenoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

POKRAJINSKI SEKRETAR
Dr JEGEŠ Zoltan


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu