Početna >

Na osnovu člana 13. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 76/2005, 100/07- autentično tumačenje i 97/08 )

KONFERENCIJA UNIVERZITETĀ SRBIJE
o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE
NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ZA AKREDITACIJU
I PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I JEDINICA U
NJIHOVOM SASTAVU I VREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

 

ZAKONSKI OSNOV

Saglasno članu 13. Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje će izabrati po tri člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa, iz svakog obrazovno - naučnog, odnosno, obrazovno – umetničkog polja, iz čl. 27. Zakona, a na predlog Konferencije univerzitetâ Srbije.

Predlog za člana Komisije biće formulisan po osnovu prijava prispelih na ovaj JAVNI POZIV i upućen nacionalnom savetu za visoko obrazovanje u roku utvrđenom Zakonom o visokom obrazovanju.

USLOVI

Kandidat za člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa treba, saglasno članu 13. Zakona o visokom obrazovanju, da ispuni sledeće uslove:

- da je istaknuti redovni profesor univerziteta, da je istaknuti naučnik, odnosno umetnik, ili stručnjak u okviru odgovarajućeg obrazovno-naučnog, odnosno, obrazovno- umetničkog polja ;

- da nije izabran, postavljen ili imenovan na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili nevladine organizacije koja se bavi obrazovanjem ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove.

ROKOVI I NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Lista prijavljenih kandidata biće stavljena na uvid javnosti u roku od 8 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Kandidat se prijavljuje isključivo dostavljanjem podataka na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Konferencije univerzitetâ Srbije u Beogradu, Studentski trg 1, kao i na sajtu: www.bg.ac.rs.

Prijava se dostavlja u zatvorenom kovertu, na adresu:
Konferencija univerzitetâ Srbije, 11000 Beograd, Studentski trg broj 1, sa naznakom "Komisija za akreditaciju", neposredno ili preporučenom pošiljkom. Uz prijavu se obavezno dostavlja i kopija sačinjena u elektronskoj formi.

Osoba za kontakt je Branka Terzić, Beograd, Studentski trg broj 1, soba br. 4/prizemlje, telefon: 011/ 3207- 432.

Napomena: javni poziv je objavljen u Politici 1. juna 2010. godine

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu