Početna >

UNIVERZITET U SARAJEVU
Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije
u saradnji sa
Državnim Univerzitetom Arizone, Odjel za religijske studije
i
Univerzitetom u Oslu, Odjel za kulturalne studije i orijentalne jezike
i
Univerzitetom u Kopenhagenu
raspisuje

KONKURS

za upis druge generacije interdisciplinarnog postdiplomskog studija

“RELIGIJSKE STUDIJE”

Postdiplomski studij iz oblasti religijskih studija je dvogodišnji magistarski program zasnovan na principima komparativnosti i interdisciplinarnosti, s fokusom na naučnu problematiku tačaka dodira tradicionalnih vjerskih zajednica i konfesija. Osvrćući se na različite interese i oblasti specijalizacije predavača, nastavni program uvezuje raznolike disciplinarne pristupe predmetu, uključujući kulturne, istorijske, književne, sociološke i teološke pristupe.

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu odobrava se nastavak magistarskog programa iz oblasti religijskih studija i daje se saglasnost na Nastavni plan i program koji uključuje slijedeće naučno – nastavne oblasti: Sociologija religije sa metodologijom, Religije svijeta, Ritual, simbol i mit, Religija i rod, Religija, nasilje, i rješavanje konflikta, Klasična islamska misao, Religija i nacionalizam u jugoistočnoj Evropi, Religija i ljudska prava, Savremene religijske teorije, Kristologija od perioda prosvjetiteljstva, Religija i obrazovanje (izborni predmet), Religija i socijalna pravda (izborni predmet), Komparativno religijsko pravo (izborni predmet), Zapadne religijske tradicije(izborni predmet).

U implementaciji studija primjenjuju se bolonjski standardi: mobilnost, ECTS (ukupno 120 ECTS), partnerstvo univerziteta (učešće inostranih predavača/ica kao nosioca modula, rad na razvoju nastavnog plana i programa), evropska dimenzija visokog obrazovanja.

Apliciranje:
Budući da je nastavni program interdisciplinarne prirode, program poziva na učešće osobe iz raznih institucija i profesija, uključujući prosvjetne radnike/ice, zaposlene u nevladinim organizacijama, članove/ice institucija religijskih zajednica, eksperte/ice iz medija, kao i diplomirane studente/ice humanističkih i društvenih nauka.

Podnosioci zahtjeva za upis moraju imati univerzitetsku diplomu četverogodišnjeg studija iz oblasti koja je relevantna za akademski studij religije. Za diplome stečene izvan Bosne i Hercegovine potrebno je pokrenuti proceduru nostrifikacije odmah nakon upisa prvog semestra Studija.

Kriteriji za izbor su slijedeći:
- Da ste završili četverogodišnji studiji humanističkih i društvenih nauka
- Odlično poznavanje engleskog jezika (predavanja će se izvoditi na engleskom jeziku)
- Vještina interpersonalne komunikacije i jaka motiviranost
- Relevantno profesionalno ili drugo iskustvo iz oblasti religija
- Akademska uspješnost na osnovnim studijama (prosjek studija, objavljeni naučni radovi, učešće na naučnim konferencijama i sl.)

Program je kreiran za minimum od dvadeset i maksimum od trideset studenata/ica koji će biti odabrani na osnovu kompletiranog zahtjeva za prijem i druge potrebne dokumentacije:
univerzitetska diploma (uz nostrifikaciju ukoliko se zahtjeva), uvjerenje o položenim ispitima za sticanje visokoškolske spreme sa ocjenama, dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika, biografija (Curriculum Vitae) na engleskom jeziku i kratki esej na engleskom o razlozima za upis na program. Intervjui su takođe predvidjeni.

Planirani početak studija: Februar 2010 g. Predavanja će se odvijati tokom dana vikenda i/ili u kasnim popodnevnim satima tokom radne sedmice u prostorijama Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
Diploma: Magistarska diploma Univerziteta u Sarajevu.
Akademsko zvanje: Naučni stepen magistra društvenih nauka iz oblasti religijskih studija.
Školarina: Finansijsko učešće studenata/ica u realizaciji dvogodišnjeg studija je 6.500,00 KM (uključujući i troškove odbrane magistarske teze), sa mogućnošću plaćanja u 4 rate (prva rata 2.500,00 KM).

Predviđen je određeni broj stipendija za izrazito motivirane kandidate/kandidatkinje koji/e nisu iz Sarajeva ili Bosne i Hercegovine. Kandidati/kinje se također ohrabruju da individualno traže stipendije za svoj studij.

Dokumenti trebaju biti dostavljeni u Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Univerzitetski kampus).

Rok za prijavu: 20. januar 2010.g.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu dobiti detaljnije informacije o studiju u:
Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Univerzitetski kampus), 71 000 Sarajevo

Tel/Fax: 033 668 683, 668 685, 668 687
E-mail: dino@cps.edu.ba, zilka@cps.edu.ba i mariana@cps.edu.ba
Web stranica Centra: www.cps.edu.ba
O Univerzitetu u Sarajevu i Pravilima Univerziteta pogledati www.unsa.ba

Mariana Hadzijusufovic
Center for Interdisciplinary
Postgraduate Studies
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
web: www.cps.edu.ba
e-mail: mariana@cps.edu.ba
phone/fax: +387 33 668 683

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu