Početna >
Poziv za predlaganje kandidata za izbor za
redovne, dopisne, inostrane i počasne članove VANU

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (VANU) objavila je Poziv za predlaganje kandidata za izbor za redovne, dopisne, inostrane i počasne članove VANU. Poziv je objavljen 13. decembra 2009. u listovima Dnevnik, Politika, Danas i Magyar Szo, kao i na web stranama VANU. Otvoren je 90 dana od dana objavljivanja u štampi.

Na osnovu člana 39. Statuta Vojvođanske akademije nauka i umetnosti (VANU) upućuje se

POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ZA REDOVNE, DOPISNE, INOSTRANE I POČASNE ČLANOVE VANU


1. Predloge za izbor članova VANU mogu podnositi:

- odeljenja Akademije
- tri člana nacionalnih i regionalnih Akademija nauka i umetnosti iz zemlje i inostranstva
- univerziteti i fakulteti čiji je osnivač Republika odnosno Pokrajina
- Matica srpska
- naučne ustanove
- naučna i stručna društva i udruženja i njima odgovarajuće umetničke organizacije i udruženja
- nevladine organizacije
- domaća ili međunarodna udruženja i organizacije.

2. Za redovnog člana VANU može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac iz redova dopisnih članova Akademije.
Za dopisnog člana VANU može biti izabran naučnik, umetnik i intelektualac koji se istakao značajnim naučnim, umetničkim ili kulturnim rezultatima.

Za inostranog člana VANU može se izabrati strani državljanin koji je član neke nacionalne ili regionalne akademije, a koji je zaslužan za opšti napredak nauke i umetnosti, kao i za unapređenje naučnih i umetničkih veza sa Vojvodinom.
Za počasnog člana VANU može biti birano lice koje ima značajne zasluge za afirmaciju prirodnih, civilizacijskih i duhovnih vrednosti na kojima počiva vojvođansko društvo (naročito učvršćenje i izgradnja mira u svetu, saradnja među narodima i državama bez obzira na nacionalne, kulturne ili konfesionalne razlike i afirmacija prirodnih vrednosti Vojvodine).

3. Univerziteti, fakulteti i naučni instituti predloge dostavljaju na osnovu odluke svojih najviših organa koji su nadležni za naučnu i umetničku delatnost. Akademije nauka i umetnosti predloge podnose na osnovu odluke svog najvišeg organa iz onih oblasti kojima se te institucije bave.
Naučna društva i udruženja i njima odgovarajuće umetničke organizacije i udruženja, stručna društva, nevladine organizacije i međunarodna udruženja ili organizacije predloge takođe podnose na osnovu odluke svojih najviših organa upravljanja (skupštine ili odgovarajućeg tela).

4. Predlozi za izbor članova VANU podnose se u formi referata koji treba da sadrže: biografiju i pregled delatnosti, potpunu bibliografiju radova kandidata razvrstanu po kategorijama u skladu sa Kriterijumima za određivanje kategorije naučnih publikacija Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj RS (kod umetnika na odgovarajućem mediju), spisak najznačajnijih publikacija, objavljene komentare i ocene radova i njihovih naučnih/umetničkih dometa, te zaključak sa obrazloženjem predloga. Treba priložiti potvrdu o citiranosti od nadležne institucije (sa listom publikacija) i dokument o saglasnosti kandidata za predlog za izbor i eventualno članstvo u VANU.

5. Predloge za izbor u članstvo VANU slati na adresu: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Dunavska 37, 21 000 Novi Sad. Rok za podnošenje predloga u 3 primerka i 1 na CD-u, sa priloženim naučnim publikacijama i umetničkim delima kandidata u jednom primerku, je 90 dana od dana objavljivanja poziva u štampi.

6. Nepotpuni i neblagovremeno podneti predlozi neće se razmatrati.

7. Poziv i Statut VANU nalaze se na sajtu: http://www.vanu.org.rs


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu