Početna >

Predavanje
Gorana Pavlića sa Univerziteta u Zagrebu

Teatar kao ishodište demokracije – nekoliko priloga
materijalističkoj historiji teatra

Filozofski fakultet, sala 114, 17. novembar 2017. godine u 14 časova

 

Od samih početaka zapadne kulture teatar, pored estetske, ima važnu društvenu funkciju. U ključnim periodima teatarskih vrhunaca – antika, klasicizam, romantizam, moderna – teatarska je scena često služila kao prostor artikulacije najprogresivnijih društvenih ideja. Utoliko veza teatra i politike nije slučajna i sporadična, nego konstitutivna. Kroz prikaz nekoliko ključnih figura i fenomena historije teatra pokušat ću pokazati na koji način i danas možemo prevazići tretiranje teatra kao puke dokoličarske aktivnosti, cijepljene od svijeta koji je okružuje.

O predavaču

Goran Pavlić (1979, Pula), nakon završenog MA studija Filozofije i sociologije, 2008. zapošljava se na Akademiji dramske umjetnosti kao asistent i upisuje Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Dvojno čitanje Krležina prozno-dramskog ciklusa o obitelji Glembay - primjena Bourdieuove komparativne metodologije“ obranio je 2014. U suradnji sa Sibilom Petlevski uredio je dva naučna zbornika: Spaces of Identity in the Performing Sphere (2011) i Theatrum Mundi. Interdisciplinarne perspektive (2015). Osim uže teatroloških tema, područja interesa uključuju političku filozofiju, spoznajnu teoriju i estetiku.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu