Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Linkovi

   

Početna > Fakultet >
Sticanje naučnih zvanja - Naknade za sticanje istraživačkih i naučnih zvanja

Naziv
Naknada
   
 

Istraživač pripravnik i istraživač saradnik

30.000

 

Naučni saradnik

40.000

 

Viši naučni saradni

50.000

 

Naučni savetnik

60.000

Iznos naknade  uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1712666-26

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu