Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Linkovi

   

Početna > Fakultet >
Sticanje naučnih zvanja - Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za sticanje istraživačkog ili naučnog zvanja podnosi se sledeća dokumentacija:
           
Istraživač-pripravnik:

 • overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama,
 • potvrdu o upisanim magistarskim odnosno doktorskim studijama,
 • biografiju kandidata u štampanom i elektornskom obliku,
 • bibliografiju u štampanom i elektronskom obliku,
 • dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja;

Istraživač-saradnik:

 • overenu fotokopiju diplome o završenim master ili magistarskim studijama,
 • potvrda o upisanim doktorskim studijama,
 • biografiju kandidata u štampanom i elektronskom obliku,
 • bibliografiju u štampanom i elektrnskom obliku,
 • Dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja;

Naučna zvanja

 • overenu fotokopiju diplome o doktoriranju,
 • biografiju u štampanom i elektronskom obliku,
 • bibliografiju sa prilozima (monografiju, naučne radove, saopštenja i sl.),
 • podatke o citiranosti,
 • podatke o angažovanjima u naučnom i obrazovnom radu,
 • podatke o učestvovanju u formiranju naučnih kadrova,
 • priloge,
 • dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja,
 • odluku o sticanju prethodnog naučnog zvanja (kod izbora u više naučno zvanje ili reizbora u naučno zvanje).

KONTAKT OSOBA: Mirjana Alanović, 021/485-3897 alanovic@ff.uns.ac.rs

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu