Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

8. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 7.3.2014. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru Fakulteta, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Izbornog veća Fakulteta
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:
1. Dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
2. Dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
3. Dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:
1. Dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
2. Dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
3. Dr Biljana Đorić-Francuski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:
1. Dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
2. Dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
3. Dr Katarina Rasulić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:
1. Dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Anglistika
2. Dr Biljana Radić-Bojanić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika
3. Dr Violeta Stojičić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofksi fakultet Niš

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:
1. Dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
2. Dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
3. Dr Jelena Kostić-Tomović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:
1. Dr Olivera Knežević-Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
2. Dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
3. Dr Slađana Zuković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
Odsek za slovakistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika (Slovački jezik)

Predlog komisije:
1. Dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
2. Dr Ana Marić, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
3. Dr Ana Makišova, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika (Slovačka književnost)

Predlog komisije:
1. Dr Adam Svetlik, vanred prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
2. Dr Jarmila Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
3. Dr Marta Součkova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet u Prešovu, Slovačka.

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Dragice Ivin u zvanje nastavnika stranogjezika za užu naučnu oblast Svetski jezici-Engleski jezik na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Erike Tobolka u zvanje nastavnika stranogjezika za užu naučnu oblast Svetski jezici-Engleski jezik na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Bojane Komaromi u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu